لیست هنر و مهارت ۱ سال و ۲ ماه تا ۲ سال

  • ثبت‌نام در این کلاس به ترتیب نام‌های لیست زیر انجام خواهد شد. با شروع هر دوره از کلاس، چنانچه نوبت به شما رسیده باشد، از طرف آموزشگاه با شما تماس گرفته خواهد شد.
  • پیش از ثبت‌نام در کلاس حتماً «قوانین ثبت‌نام» را مطالعه کنید.
نام کودک (کودکان)وضعیت
۱برنا خدایارثبت‌نام شده
۲الین زمانیثبت‌نام شده
۳سپهر ملکاندر لیست انتظار
۴امیرحسین زارعی نژادثبت‌نام شده
۵ضحا كريميثبت‌نام شده
۶دلوین گلی کانلوی میلانثبت‌نام شده
۷آوین اسدآبادیثبت‌نام شده
۸مایسا ستاریثبت‌نام شده
۹فرنیا پهلواندر لیست انتظار
۱۰رایبد قلی پوردر لیست انتظار
۱۱نلین بابائیدر لیست انتظار
۱۲آدلین صفاتثبت‌نام شده
۱۳رز بهداددر لیست انتظار
۱۴آوین ابراهیمیدر لیست انتظار
۱۵محمدامیر محمودآبادیثبت‌نام شده
۱۶آبان محمودیثبت‌نام شده
۱۷امیرسام بحرینیدر لیست انتظار
۱۸رادمان رستمیاندر لیست انتظار
۱۹فریماه نویدپوردر لیست انتظار
۲۰ترنم کاظمیان فردر لیست انتظار
۲۱مسیحا محمودیدر لیست انتظار
۲۲رزا عباس زادهدر لیست انتظار
۲۳رادمهر ذوالفقاریدر لیست انتظار
۲۴نلین فلاحدر لیست انتظار
۲۵هانا کلانتریدر لیست انتظار
۲۶گندم اقبالیدر لیست انتظار
۲۷متین کمیلیدر لیست انتظار
۲۸برنا پورهاشمیدر لیست انتظار
۲۹هانا کیان پوردر لیست انتظار
۳۰نیک آیین احمدیدر لیست انتظار
۳۱تیام هاشم زادهدر لیست انتظار
۳۲نیکان ذوالفقاریدر لیست انتظار
۳۳یکتا کرمیدر لیست انتظار
۳۴سام فتحیدر لیست انتظار
۳۵رادمان مستقیم زادهدر لیست انتظار
۳۶مهوین حقانیدر لیست انتظار
۳۷كاوان محمديدر لیست انتظار
۳۸مایا جوان روددر لیست انتظار
۳۹نیکی جامه بزرگدر لیست انتظار
۴۰ارغوان تمدن زاددر لیست انتظار
۴۱البرز عظيميدر لیست انتظار
۴۲كايان فراهانيدر لیست انتظار
۴۳پایون فراهانیدر لیست انتظار
۴۴آلاء رز تاجیکدر لیست انتظار
۴۵مانیار سوهانیدر لیست انتظار
۴۶دیبا شعبانیدر لیست انتظار
۴۷ترانه فداییدر لیست انتظار
۴۸دایان درستکاردر لیست انتظار
۴۹دلسا میناییدر لیست انتظار
۵۰نیکنام قائدیدر لیست انتظار
۵۱هانا ورزیده کار فرددر لیست انتظار
۵۲آران یزدی فرددر لیست انتظار
۵۳لیانا علیمحمدیدر لیست انتظار
۵۴رسا احسانیاندر لیست انتظار